Archivo de la categoría 'Bakioko Udala'

OHIKO UDAL BILKURA/ SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

Eguna/Día: 2008/09/25 (Eguena/ Jueves)
Ordua/Hora: 19:30
Tokia/Lugar: batzar-gela / Salón de plenos
Aztergaiak/ Orden del Día:
 
1.- 2008ko abuztuaren 13an egindako aparteko udalbatzarraren akta irakurri eta onetsi, hala behar balitz.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del Pleno Municipal del día 13 de agosto de 2008
2.- Fakturak onetsi.   / Aprobación de facturas.3.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.  / Dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía.

4.- 2008ko udal aurrekontuaren hirugarren aldarazpena onetsi.
      Aprobación de la tercera modificación del presupuesto municipal de 2008

5.- 2.250.000 euroko epe luzerako mailegua eskatzea erabagi, inbertsino zehatz batzuk finantzatzeko.
      Solicitar un préstamo a largo plazo de 2.250.000 euros, destinado a financiar determinadas inversiones.
 
6.- Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Saileko ekainaren 30eko Dekretuaren eranskinean ageri dan etxebizitza babestuaren estandarra aplikatzera behartuta dagozan udalarrien zerrenda barruan Bakio dagoan ezkero, zerrenda horretatik Bakio kentzeko eskabidea onartu.
        Aprobar la solicitud de exclusión de Bakio del listado de municipios obligados a aplicar estándar de vivienda protegida, que figura en el anexo del Decreto 105/2008 de 3 de junio del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco.
7.- Turismo arloko ibilgailuetan udalerri barruan bidaiariak garraiatzeari buruzko zerbitzu publikoa emoteko auto-taxiari buruzko lizentzia bi sortzea.
Crear dos licencias de auto-taxi para la prestación del servicio público de transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo.
8.- Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio eta Urigintzako Foru Saileko abuztuaren 7ko 847/2008 Foru Aginduaren barri emon. Izan be, horren bidez Elexaldeko SUR-6 egoitzazko eremu urbanizagarriaren plan partziala behin betiko onartu da.
Dar cuenta de la Orden Foral 847/2008, de 7 de agosto, del Departamento de Transportes y Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia, por la que se aprueba, con carácter definitivo, el Plan Parcial del Sector urbanizable residencial SUR-6 Elexalde.

9.- Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio eta Urigintzako Foru Saileko uztailaren 29ko 837/2008ko Foru Aginduaren barri emon. Izan be, horren bidez Errenteriako SUR-3 egoitzazko eremuaren plan partziala behin betiko onartu da.
Dar cuenta de la Orden Foral 837/2008, de 29 de julio, del Departamento de Transportes y Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia, por la que se aprueba, con carácter definitivo, el Plan Parcial del Sector urbanizable residencial SUR-3 Errenteria.

10.- Udalbatzaren osoko bilkurea egiteko ordutegiaren aldarazpena.
      Modificación del horario de celebración del Pleno de la Corporación

11.- Eskaerak eta galderak  / Ruegos y preguntas

 

 

OIAGA -Aparteko Bilkura -Pleno extraordinario

 

Bakioko alkateak, datorren eguastenerako, aparteko udal batzarrerako deialdia egin du , SUR.5 Ohija egoitzazko eremu urbanizagarriko Plan partziala behin-behineko onarpena egiteko

Eguna : 2008-08-13 (eguastena)

Ordua : 19,30

Tokia: Batzar - gela


El alcalde de Bakio ha convocado pleno extraordinario para este  próximo miércoles, para la aprobación provisional del sector urbanizable residencial SUR-5 Ohija.
 
Dia: 13-08-2008 (miercoles)

Hora:  19,30

Lugar : Salon de plenos