Archivo de Enero de 2008

OHIKO UDAL BILKURA/ SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

Eguna: 2008/01/31 (Eguena) Día: 31/01/2008 (Jueves)

Ordua: 19:30 Hora: 19:30
Tokia: batzar-gela Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak::
Orden del Día

 1.- 2007ko abenduaren 18an egindako aparteko udalbatzaren akta irakurri eta onetsi, hala behar balitz.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del Pleno Municipal del día 18 de diciembre de 2007
2.- 2007ko abenduaren 27an egindako ohiko udalbatzaren akta irakurri eta onetsi, hala behar balitz.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno Municipal del día 27 de diciembre de 2007
3.- Fakturak onetsi.
3.- Aprobación de facturas.
4.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.
4.- Dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía.
5.- Eraikuntza, instalazino eta obrei buruzko zergea araupetu dauan zerga ordenantzea hasikera batean aldarazotea erabagi.
5.- Aprobación de la modificación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
6.- 2008ko udal aurrekontuaren lehenengo aldarazpena hasikera batean onetsi.
6.- Aprobación inicial de la 1ª modificación del presupuesto municipal de 2008
7.- Udal kiroldegiaren kudeaketa, mantenimendua eta hornidurearen kontratua ezeztatzea erabagi.
7.- Adoptar resolución sobre la rescisión del contrato de gestión, mantenimiento y equipamiento del Polideportivo Municipal
8.-Udal kiroldegiaren kudeaketa, mantenimendua eta hornidurea adjudikatzeko kontratazino espedientea onartzea erabagi.
8.- Adoptar resolución sobre la aprobación del expediente de contratación de gestión, mantenimiento y equipamiento del Polideportivo Municipal
9.- Udaltzain lanpostu bat sortzea erabagi.
9.- Adoptar el acuerdo de creación de una plaza de Policía Local.
10.- Udaltzaingoarentzat ibilgailua errentamenduan (Renting) hartzeko kontratua onetsi, bai eta modu horretara udal bulegorako fotokopiagailua be.
10.- Aprobar la contratación para arrendamiento por el sistema de Renting de un vehículo para la Policía Municipal y de una fotocopiadora para la Oficina Municipal.
11.- Udal kiroldegiko kudeaketaz arduratzen dan enpreseak kudeaketa horreri buruzko kontratua bertan behera izteko eskatu dauan ezkero, eskabide hori dala-eta udal honetako EA taldeak aurkeztutako idatziaren ganean erabagia hartu.
11.- Adopción de acuerdo con relación al escrito presentado por el Grupo EA de este Ayuntamiento, sobre la rescisión del contrato de gestión del Polideportivo Municipal, solicitada por la empresa adjudicataria
12.- Eskariak eta galderak
12.- Ruegos y preguntas.